Các câu hỏi liên quan đến Trả hàng/ Hoàn tiền


A. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm không thuộc Shopee Mall và không được vận chuyển từ nước ngoài
 

 • Dành cho Người mua
 1. Quy trình trả hàng hoàn tiền tại Shopee như thế nào?
 • Dành cho Người bán
 1. Tôi nên làm gì khi nhận được yêu cầu trả hàng hoàn tiền của Người mua?
 2. Người bán cần làm gì sau khi đã đồng ý yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua? 
 3. Tôi nên làm gì nếu tôi không nhận được hàng trả về từ Người mua?
 4. Nếu hàng trả về bị hư hỏng, không còn nguyên trạng ban đầu thì tôi phải làm thế nào?
 5. Người bán cần cung cấp những bằng chứng gì cho Shopee để hỗ trợ giải quyết tranh chấp? 
B. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm thuộc Shop Yêu Thích
 • Dành cho Người mua
 1. Hướng dẫn Người mua gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền đối với các đơn hàng thuộc Shop Yêu Thích
 • Dành cho Người bán
 1. Hướng dẫn Người bán thuộc Shop Yêu Thích xử lý yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền
C. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm thuộc Shopee Mall
 • Dành cho Người mua
 1. Tại sao yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho sản phẩm thuộc Shopee Mall của tôi không được chấp nhận ?
 • Dành cho Người bán
 1. Tôi cần làm gì khi nhận được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền từ Người mua ?
 2. Shopee dựa vào đâu để đánh giá hàng hoàn trả?

D. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm được vận chuyển từ nước ngoài
 1. Người mua sản phẩm được vận chuyển từ nước ngoài cần làm gì khi Người bán khiếu nại và hoãn yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền? 

E. Các vấn đề khác về Trả hàng/Hoàn tiền
 1. Chính sách Trả hàng/ Hoàn tiền chung của Shopee
 2. Sau khi gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền, trong bao lâu tôi sẽ nhận được tiền hoàn trả?
 3. Khi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, Người mua cần cung cấp những bằng chứng gì?